ترکمتر وسیله اندازه گیری گشتاور

ترکمتر وسیله ایست جهت اندازه گیری ترک یا گشتاور وارده به اجسام. ترکمتر انواع مختلفی دارد،از جمله میتوان به نوع دیجیتال اشاره نمود.این ترکمتر بااستفاده از سنسور گشتاور به کار رفته در آن نیرو وگشتاور وارد را حس کرده  و آن را به صفحه نمایش خود انتقال میدهد. دارای کاربری های متنوعی است،نوعی از آن […]