سنسورها

حسگر یک مبدل است که یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری و تبدیل آن به یک سیگنال است که می تواند توسط یک ناظر و یا توسط یک (امروز عمدتا الکترونیکی) ابزار خوانده شده است. به عنوان مثال، دماسنج جیوه شیشه تبدیل دمای اندازه گیری شده را به انبساط و انقباض مایع که می تواند […]