سنسور دیجیتال

سنسور دیجیتال یک سنسور الکترونیکی و یا الکتروشیمیایی، که در آن تبدیل داده ها و انتقال داده ها به صورت دیجیتال انجام می شود. سنسور ها معمولا برای اندازه گیری های تحلیلی، به عنوان مثال اندازه گیری خواص فیزیکی و شیمیایی مایعات استفاده می شود. پارامترهای اندازه گیری معمولی مقدار pH، هدایت الکتریکی، اکسیژن، پتانسیل […]