استرین گیج

استرین گیج وقتی نیروهای خارجی به جسم ثابتی وارد می شود،تنش و کرنش حاصل می گردد.تنش از روی نیروهای مقاومتی درونی جسم تعیین می گردد و کرنش  به دلیل جابجایی و تغییر شکل جسم بوجود می آید برای نیروهای مقاومتی یکسان در یک جسم،تنش با تقسیم نیرو بر سطح مقطع بدست می آید کرنش در […]